شماره فایل: 197

متراژ: تیپ J، طبقه 6، متراژ 112 مترمربع

تعداد پارکینگ: 1

تعداد انباری: 1

تعداد اتاق: 2

موقعیت آپارتمان: شمال شرقى

توضیحات:

قیمت هر متر مربع: 1,000,000,000 ریال

قیمت کل: 112,000,000,000 ریال